«vissza   nyomtatás
 

f_f_f_ „fiatalok feketén-fehéren” 2008„Belsõ Ferencváros új súlyvonalai - ”
Ráday Kult2ucca – a turisztikai-kulturális negyed jövõje
Összefoglaló jelentés

A beérkezett pályamûvek száma, a tervbírálat lebonyolításának körülményei:
A pályázók számára szeptember 16-án és október 7-én a kiírók ismertetést tartottak, illetve válaszoltak a feltett kérdésekre. A tervpályázatra 35 pályamû érkezett, egy pályamû technikai hiba miatt nem volt elbírálható, így a Bíráló Bizottság 34-et értékelt. A pályamûvek bírálati munkáját a szakértõk és a Bíráló Bizottság a Ráday Könyvesház helységeiben 2009 november 9-én, és 10-én végezték el.
 
A pályamûveket tartalmazó dokumentációkról a Bíráló Bizottság megállapította,
hogy megfelelnek a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint, hogy ezek egyike sem sértette meg a titkosság elõírásait. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázók alaposan tanulmányozták a helyszíni adottságokat, elemezték a terület értékeit és orvosolandó hiányait. Általánosságban javaslatokat tettek a negyed karakterének mind erõsebb gyalogosforgalmúvá tételére, valós városi energiák megformálására.
 
Bírálati szempontok:
A Bíráló Bizottság a pályamûveket komplexen, a tervpályázati kiírásban
meghatározottakon túl, az alábbi szempontok szerint értékelte:
 
- urbanisztikai alakítás, közlekedés és városképi javaslatok szerint
- a városrész és a Ráday utca karakteréhez való illeszkedés szerint
- más városrészekkel való kapcsolatteremtés szerint
- ötletgazdagsága szerint
- a design-javaslatok tartalmi és esztétikai, mûvészeti értéke szerint
- az ötletek és javaslatok jövõt inspiráló, elõremutató karaktere szerint
- megvalósíthatóság, alkalmazhatóság szerint
 
A bírálati munka lefolyása:
A bírálati munka során a Bíráló Bizottság az egyes pályamûveket komplex szakmai
összetételû szempontok alapján vizsgálta. Ezt követõen az egyes pályamûveket a bennük
található városépítészeti-fejlesztési design- és turisztikai programmegoldások egészének építészeti minõsége, illetve az egyes ötletek vagy részmegoldások eredetisége mentén értékelte.
Bíráló Bizottság díjjal jutalmazta, illetve megvételben részesítette azokat a pályamûveket, amelyeket a Ráday Kult2ucca programjának továbbfejlesztése szempontjából elõremutatónak, hasznosnak értékelt. A díjazásban és megvételben részesített pályamûvek rangsorolását az egyes pályamûvek értékeinek összevetésével, azok arányainak megfelelõen  állapította meg. A Bíráló Bizottság valamennyi jó ötletet adó pályázónak kifejezi elismerését, ezért még további tíz pályamûvet költségtérítésben részesített.
  
A díjat és megvételt nyert, valamint a költségtérítésben részesült pályamûvek:
            Díjazottak:   
           
            Elsõ díjat nyertek    316                             250.000
                                               364                             250.000        
 
            Megvétel                   563                             200.000
                                               367                             200.000        
                                               743                             200.000        
            Költségtérítés          006                              40.000
                                               645                              40.000
                                               153                              40.000
                                               366                              40.000
                                               368                              40.000
                                               397                              40.000
                                               593                              40.000
                                               639                              40.000
                                               654                              40.000
                                               854                              40.000
 
A Bizottság a fenti döntését követõen a zárójelentést lezárta, és azt a felolvasás után
egyhangúlag jóváhagyta. A „Belsõ Ferencváros új súlyvonalai - ”
Ráday Kult2ucca – a turisztikai-kulturális negyed jövõje címmel kiírt építészeti
ötletpályázat során a bírálatról felvett jegyzõkönyv, összefoglaló értékelés és ajánlások, továbbá az egyes pályamûvek részletes bírálatainak lezárását követõen a Bíráló Bizottság feltárta a pályázók nevét. A pályamûvek szerzõi következõk:
 
316     Frischmann Judit
364     Angyal Andrea
563     Csernátony Fanny
           Ferth Tímea
367     Ganyecz Levente
743     Hartmann Gergely
           Gurdon Balázs
006     Gáspár Anita
645     Nagy Eszter
           Elekes Gabriella
           Szabó Anetta
           Dániel Tünde
153     Kludovácz Réka
366     Seres Adrienn        
368     Mészáros Tamás
           Mikuli Vera
           Zilahi Péter
397     Vécsey Dávid
593     Fischer Tamás
           Köninger Szilárd
           Lipusz Roland
           Molnár Valéria
           Papp Nikolett
           Soós Attila Timur
639     Edvi Zsófia
654     Török Judit
           Baló Dániel
           Kalászi Zoltán
           Tóth Sándor Balázs
           Töõs Dániel    
854     Németh Réka
           Varga Noémi
 
A Bíráló Bizottság a pályázatot eredményesnek és sikeresnek minõsítette.
A pályamûvekben szereplõ megoldások, ötletek igen sokszínûek voltak. A szerzõk elemezték a negyed építészettörténeti-történelmi múltját és jövõben várható fejlõdési irányait. A meglévõ, építészeti és kulturális értékek súlyozásával tették meg javaslataikat.
Az adottságok alapos ismerete vezette a szerzõket a változatos következtetésekre és megoldásokra. A sokféle javaslat is azt bizonyítja,hogy a feladat kreatív érzékenységet igénylõen nehéz és összetett volt.
A pályamûvek egy része a városrész egészével foglalkozott, és néhány kitért a környezetben lévõ területekkel való kapcsolatokra is, de voltak olyanok is , amelyek csak egy-egy ötlet bemutatására szorítkoztak. A városrész további forgalomcsillapítására irányuló elképzelések a reálisaktól az egészen radikális beavatkozásokig terjedtek. Több pályamû a történeti belváros adottságaitól eltérõ mértékû zöldfelület növelést irányzott elõ, de voltak ésszerûen megvalósítható kertépítészeti ötletek is, különösen a lakóházak udvarainak átformálására. Számos pályamû a tájékoztatás növelésére, az információ átadás új formáira és a városrészben való tájékozódás elõsegítésére alapozódott. Több pályázati dokumentáció foglalkozott az utcaburkolatokkal, különösen az esti fényhatásokra születtek érdekes elképzelések. Egyes javaslatok a gazdaságosság, a megvalósíthatóság szempontjait emelték ki.
 
Értékelés és ajánlások a díjazott tervekhez
 
Elsõ díjat nyert pályázó (364)
A pályázó a terület vizsgálatánál felfigyelt arra, hogy a negyed történelmi múltja Budapest más területeihez képest sokkal összetettebben jeleníti meg a városfejlõdésben nyomot hagyó értékes építészeti stílusokat (eklektikus, szecessziós, klasszicista, historizáló, modernista, reneszánsz, romantikus és barokk épületek). Olyan sétákat javasol, amelyek a fenti stílusok kiemelkedõ alkotásait érintik, és ezek elõtt áttetszõ anyagú táblán meséli el a tudnivalókat. A sétákat elõ kívánja segíteni ingyenes tájékoztató kiadványokkal is. A pályamû másik ajánlata új, gyalogos passzázsok kialakítására irányul, megnövelve a nappali közösségi térhasználat lehetõségeit. A séták hol a gyalogos utcákon, hol az újonnan feltárt passzázsokon, és megnyitott átjáró-udvarokon keresztül vezetnek, és így érik el akár a Duna-partot, akár a szomszédos kulturális célpontokat. Az újonnan javasolt közterületekre pihenõkert szerû zöldterületi installációt javasol. Ezeken a pontokon találhatnak helyükre a javasolt kulturális programok. Négy fõ kereszttengelyt javasol: Ráday u. 57. – Lónyai u. 56.; Ráday u. 58. – Ferenc krt. 8. (Geothe Intézeten át); Ráday u. 41. – Lónyai u. 38.; Ráday u. 27. – Lónyai u. 26. (CET – Czuczor u. – Köztelek u.).
A pályázó érzékenyen reagált a kiíró által fölvetett komplex problémákra, eredeti ötlete -_ Nézz fel! Nézz szét!- jól hasznosítható, ezért a bíráló bizottság elsõ díjjal jutalmazza.
 
Elsõ díjat nyert pályázó (316)
A pályamû kiemelkedõ ötlete a tudás két magyar jelképéhez, Rubik Ernõhöz és Ráday Gedeonhoz kötõdõ kocka és könyv motívumként történõ felhasználása. A Ráday utcára színes-játékos elemeket javasol, amelyek egy része utcabútor jellegû (egy vízfolyást közrefogó padsor is ezek közé tartozik), másik része hangszigetelõ, esõ- és napernyõ szerû kis architektúra. A fenti elemeket a magyarországi dizájn világhírû termékére, a Rubik-kockára utaló színkompozícióval tervezi. Ugyanezt javasolja a területen forgalmazott emléktárgyak és játékok arculatának is. Hasonló ötlettel él a rakpart körfalának színezésével is. Mivel az átfogó ideát nem gépiesen, hanem az eltérõ, sokarcú funkcióhoz egyéníti, rendszere nem válik egysíkúvá. Fontos hangsúlyt helyez a zöld területek és a kiegészítõ zöldek alkalmazására is. A pályázó részletesen elemezte a terület közlekedési adottságait, és javaslatokat tett a gépjármû és a gyalogosforgalomra egyaránt. A Ráday utcát teljes hosszában sétálóövezetté alakítja. Ennek teljessége érdekében a keresztutcák alagútba süllyesztése már eltúlzott elképzelés.
A Bíráló Bizottság a tervet elsõsorban az alapötlet eredetiségére tekintettel elsõ díjjal jutalmazza.
 

Megvételben részesült pályázó (563)
A pályázók saját vizsgálati módszert dolgoztak ki. Ennek leghatékonyabb eleme az a játékos filminterjú volt, amelyekkel a járókelõket az utcaburkolatok átalakításának várható hatása felõl tesztelték. Az eredmény pozitív volt, még a helyben lakó, vagy itt dolgozó járókelõk is játékosan, interaktív reakciókkal igazolták az ötletet. Az így kialakított koncepció szerint átalakították az általuk kiemelt jelentõségû sétálófelületek burkolatait. Játékos és egyben a javasolt területfelhasználás asszociációinak megfelelõ színdinamikát terveztek. Külön hangsúlyt fektettek ennek esti hangulataira (LED világítású térkövek).

A városrész külsõ kapcsolataira, fogadó tereire tett javaslataik kiemelkedõen jók. A Ráday utca kiterjesztésére a kereszttengelyeket javasolják, mûvészeti, tudományos témakörökre tagolva. A Bíráló Bizottság a pályamûvet megvételben részesítette.
 
Megvételben részesült pályázó (367)
A pályázó a területen mûködõ forgalmat elemzi és egyirányusításokkal, kétirányúvá változtató döntésekkel éri el, hogy több sétáló ill. korlátozott forgalmú utcafelületet nyerjen. Zsákutcák, franciaudvarok passzázsosítása, például: a kétirányú Kinizsi utca közvetlen közelében sétálóudvarokkal váltja ki a forgalom koncentrációját. A pályázó a kulturális elemzés után az így nyert többlet utcafelületen interaktív street art elemeket javasol (anamorfózis, délibáb hatású tükrözõdések, reverse graffiti, stb.). Olyan ábrákban gondolkodik, ahol a letisztított felületen kirajzolódó kép egyúttal a városi autóforgalom által lerakódott szennyezõdés kritikája. Hasonló kultúrakritikának tûnik a 8 bites mozaikok alkalmazása is.
 
Megvételben részesült pályázó (743)
A pályázó elsõsorban a csatlakozó területek lehetõségeit bontja ki, különös tekintettel a Boráros tér városi térré alakítására, és a Duna parti Nehru parkra (úszó móló, lépcsõs rakpart). Ráirányítja a figyelmet a Ráday utca déli zárásának hiányára,, ill. fordítva déli kapujának kialakítására. Javasolja a Boráros téri buszpályaudvar megszüntetését, a gyalogos mozgások, irányok átvezetését a téren   a Hév állomáson túl tervezett hajóállomásokig, és a majdani metró állomásig. Az üvegtetõ alatti “Sport gödör” ma még utópisztikusnak tûnõ elképzelés. A városrész valamennyi ismert projektjét összefoglalja, és jól illeszkedõ lehetséges projekteket mutat be. A Csarnok tér buszparkolóvá degradálása nincs összhangban a tér jelentõségével, és lehetõségeivel, viszont a “Kofák kútja” akár a tervezett átépítésben is közvetlenül használható ötlet. A látványterveken szereplõ dizájn elemek egy része nem mond újat, de az egész terv szakmai mélysége és elõadásmódja kiemelkedik a mezõnybõl.
 
A Bíráló Bizottság ajánlásai a kiíró számára
A hallgatói pályázat benyújtott dokumentumai sokszínû, nagyszámú ötleteket tartalmaznak Belsõ Ferencváros fejlesztéséhez, a városmarketing alakításához, a turista látogatottság növeléséhez és a kulturális rendezvényekhez egyaránt, melyek jól hasznosíthatóak a városrész jövõképének alakításához. Jelen ajánlásban nem lehet valamennyi érdekes ötletet részletesen bemutatni, csak a Bíráló Bizottság által fontosabbnak ítélt javaslatokat emeljük ki a teljesség igénye nélkül.
- A városrészre elfogadott közlekedési rendszertervhez képest egy pályamû tesz megalapozott javaslatot a Boráros tér városi térré alakítására a jelenlegi közlekedési csomópont átalakításával. A késõbbi tervezéshez ajánlja a Bíráló Bizottság a megfogalmazott javaslatok figyelembe vételét.
- Ugyancsak kiemelkedõ koncepció a határoló fõutak melletti terek (Fõvám tér, Kálvin tér, Boráros tér és Angyal István tér) a városrészbe vezetõ kapuk szerinti alakítása.
- Az építészeti értékek bemutatása, a stílusok szerinti séták és a kiadvány kis ráfordítással megvalósítható elképzelés, mely a városrész adottságaira kiválóan illeszkedik.
- A tudás jeles képviselõin keresztül különleges imázs építésre van lehetõség.
- Több pályamû tett javaslatot a közösségi terek növelésére a lakóházak udvarainak felhasználásával, passzázsok kialakításával, felhíva a figyelmet az udvarok változatos kertépítészeti lehetõségeire.
- A Duna és a város kapcsolatának javítására is változatos javaslatok érkeztek.
 - A zöldfelületek minõségének javítására a közterek, az udvarok és az utcák vonatkozásában egyaránt értékes, hasznosítható ötletek születtek.
-A Ráday utca kiterjesztését a Duna és a szomszédos városrészek irányába látják a fiatalok is ésszerûnek.
- Számos pályamû foglalkozott az információs rendszerek bõvítésével, sok érdekes megoldást felvetve.
- Többen újszerû világítási technikákkal hívták fel a figyelmet, a színek és a fények alkalmazására az esti városkép alakításában.
- A hallgatók egyes helyekhez, jellegzetességekhez megfogalmazott szlogenjei is figyelemre méltóak.
 
Köszönetnyilvánítás
A kiírók köszönettel tartoznak a pályázat kiírásában és lebonyolításában közremûködõ oktatási intézményeknek: MOME Formatervezési Tanszéke, BME Urbanisztika Tanszéke, Corvinus Egyetem Tájépítész Tanszéke, illetve a pályázat elõkészítésében, kiírásában tevékenyen részt vevõ Nagy Béla urbanisztikai szakértõnek és Koós Pál formatervezõnek.
 
2009. november 10.
 
A Bíráló Bizottság
Elnök: Dr. Gegesy Ferenc Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere
Társelnök: Orbán György projekt menedzser (Ráday Könyvesház)
Tagok: Sersliné Kócsi Katalin kerületi fõépítész; Szegõ György DLA építész, látványtervezõ, szakíró (Magyar Építõmûvészet, fõszerkesztõ); Gönczi Ambrus muzeológus (Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény), valamint a Ráday Soho Egyesület képviseletében Elsik István ügyvezetõ